اخذ مجوز سازمان نظام مهندسي

به استناد جزء (4) بند (الف ) ماده (4) قانون ” حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشورو حمایت از کالای ایرانی ” (مصوب اردیبهشت ماه 1398 مجلس محترم شورای اسلامی ) و آیین نامه اجرایی آن ، به منظور ارتقای شفافیت ، افزایش رقابت پذیری و دسترسی متقاضیان به اطلاعات عملکردی واحدهای تولیدی به جهت ایجاد تمایز بین آنها ، کمک به تصمیم گیری بهتر و بهبود عملکرد واحدها ، رتبه بندی واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام می شود.

شایان ذکر است رتبه بندی و ارزیابی  بر اساس چهار حوزه مدیریت ، سوابق و تجربیات ، توان مالی و فنی و امکانات ( فناوری سخت افزاری ، نرم افزاری ، زیر ساخت ها و سرمایه انسانی ) برای هر متقاضی انجام می شود .

لطفا جهت ارزیابی، رتبه بندی و اخذ مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در قسمت ثبت نام کلیک کرده و پرسشنامه را تکمیل نمایید

ثبت نام