متخصصان آینده کشاورزی

متخصصان آینده کشاورزی

متخصصان آینده کشاورزی

جناب آقای دكتر حميد بهنگار

 

امروزه روش ها، تكنولوزى و فناورى هاى توليد در كشاورزى، داميرورى و ساير زيرشاخه هاى بخش کشاورزی به شدت دچار تغيير شده و لازم است کشاورزی ما كه مبتنى بر روش هاى سنتى و قديمى و عمدتا بر پايه تجربه هاى ييشينيان مان بوده، نيز اين تغييرها را تجربه نمايد .

واضح است كه با استفاده از روش هاى قديمى نمى توان نتايج مطلوب و مناسبى را بدست آورد و براى كسب نتايج بهتر بايد از روش هاى به روز و كارآمدتر استفاده كرد.

همانطور كه تكنولوزى ها و روش هاى مورد استفاده در ساير صنايع، به سرعت دچار تغيير و نوآورى مى شوند، اين نواورى ها بايد در بخش كشاورزى و توسط متخصصان آینده کشاورزی نيز به كار گرفته شود.

كشاورزى هوشمند در ايران با مشكلات متفاوتى دست و ينجه نرم می كند كه در يك دسته بندى شايد بتوان جهار مشكل عمده: سوء مديريت هوشمند کشاورزی، تحريم، تغييرات اقليمى، خشكسالى و كم آبى را براى آن برشمرد كه كشاورزى و امنيت غذايى جامعه ما را تهديد مى كند و روى هر كدام از اين موارد مى توان بطور مفصل و جداگانه بحث كرد: اما استفاده از روش هاى ناكار آمد که توسط متخصصان آینده کشاورزی ارائه شده، مى تواند يكى از مصاديق مهم سوء مديريت باشد.

این مشكلات: كشاورزى هوشمند در ايران را به سمت و سو های خطرناك و نگران كننده ای می راند و بحران هايى ايجاد می كند كه فعاليت بنگاه هاى بزرگ و كوچکى بخش كشاورزى را تهديد و علاوه بر اينكه اشتغال در اين بخش را متاثر می كند, تاثيرات آن متوجه كل جامعه نيز خواهد شد.

 

تلفيقى ار تخصص كشاورزى هوشمند و هوش مصنوعی

لزوم ورود فناورى ديجيتال به كشاورزى هوشمند به کمک متخصصان آینده کشاورزی

همان گونه كه در ديگر صنايع نيز به كارگيرى روش هاى نوين و به ويژه فناورى هاى ديجيتال در حال گسترش است و تحولات شگرفى در آنها ايجاد شده، در بخش كشاورزى هوشمند نيز بايد اين اتفاق رخ دهد.

تحول ديجيتال در واقع از تلفيق دو علم صحبت مى كند كه در ايران به فعاليت هاى «ميان رشته اى» ترجمه مى شود؛ اما به نظر نگارنده: «فناورى هاى همگرا» براى آن ترجمه مناسب ترى است. به اين معنا كه در هر شاخه كشاورزى مى توان از علوم ديجيتالى كمک گرفت تا باعث ايجاد تحول و جهش در بهره ورى شود.

 

به نظر متخصصان آینده کشاورزی با همگرايى اين علوم در جهت يك موضوع خاص، قابليت ها و امكاناتى به دست مى آيد كه نتايجى مثبت در كشاورزى هوشمند، دامدارى هوشمند، آبزی پروری هوشمند، هواشناسی هوشمند، باغداری هوشمند و طيور و ساير زير بخش هاى كشاورزى هوشمند به همراه خواهد داشت و مى توان به روش هايى دسترسى يافت كه ضمن افزايش سود كشاورزان، هزينه هاى آنها را نيز به طور چشمگيرى كاهش داد. يعنى استفاده از فناورى هاى ديجيتال در عرصه كشاورزى اين امكان را خواهد داد تا با هزينه هاى كمتر، محصول بيشترى در واحد سطح برداشت كنيد. ضمن اينكه امكان ارتقاى كيفيت محصول نيز فراهم مى شود كه خود اين موضوع نيز در بازار پسندى و سود بيشتر كشاورزان تاثير گذار است و با كاهش مصرف نهاده هايى مانند سم،ء كود، آب، انرژی ، سوخت, كارگر و … در هزينه ها جارى نيز صرفه جويى مى شود.

  • محصول کتاب کشاورزی هوشمند

متخصصان آینده کشاورزی می گویند :
موضوع مهم ديگر اينكه با اين روش ها مى توان سیستم های كشاورزى هوشمند (کتاب کشاورزی هوشمند 1) را به گونه اى مديريت كرد كه از فشارهاى نامتعارف به طبيعت نيز كاسته شود. معضلى كه در كشاورزى ما بسيار مشهود است و با روش هاى غيراصولى فشار بيش از اندازه اى به طبيعت وارد و منابع آب و خاک و هوا و … دچار چالش ها در کشاورزی مدرن (کشاورزی هوشمند مقاله) شده اند.

بنابراين با استفاده از فناورى هاى ديجيتال در عرصه كشاورزى سه ضلع مثلث كاهش هزينه ها، افزايش سود كشاورزان و نيز حفظ طبيعت شكل خواهد كرفت.

 

متخصصان هوش مصنوعى كشاورزى هوشمند

افزايش بهره ورى با حفظ منابع و صرفه جويى در مصرف نهاده ها، به راحتى اتفاق نخواهد افتاد مگر اينكه شدت كنترل بر عوامل تاثير گذار را افزايش دهيم. يكى از روش هاى كنترل دقيق عوامل تاثير گذار استفاده از فناورى اطلاعات در كشاورزى هوشمند است. وقتى فناورى اطلاعات در عرصه كشاورزى هوشمند وارد شوند به طور خود به خود افراد خُبره ديگرى را به اين حوزه فرا خواهد خواند. اين باعث مى شود كه افراد متخصص حوزه فناورى هاى ديجيتال و هوشمند سازى کشاورزی به سمت كسب اطلاعات بيشتر در زيربخش مرتبط كشاورزى كه قرار است فناورى را به آن وارد كنند، ترغيب شوند و با داشتن دانش كافى وارد اين كار شوند تا بهترين دقت را اعمال كرده و بيشترين نتايج را كسب كند.

بنابر این، عملا روش های قدیمی که فرد مثلا به دنبال تخصص IT و فرد ديگرى به دنبال زراعت يا دامپرورى و مى رفت، اندك اند كه منسوخ خواهد شد و در آينده اين دو با هم تلفيق و رشته هاى همگرا به وجود خواهد آمد كه مثلا متخصصان «هوش مصنوعى در زراعت» يا «هوش مصنوعى در داميرورى» و ديگر زيرشاخه هاى كشاورزى هوشمند را شاهد خواهيم بود و البته اين رشته ها به سمت تخصصى ترشدن نيز ييش خواهند رفت. به طور مثال «متخصص هوش مصنوعى در يرورش گاو نژاد هلشتاين» يا «متخصص هوش مصنوعى در زمينه توليد گندم» يا هر محصول ديگرى را شاهد خواهيم بود.

يعنى بعد از روش هاى سنتى كه به شيوه تجربه و نسل به نسل منتقل شده بود و نيز بعد از ورود مهندسان کشاورزی آنلاین به عرصه تولید که علومی مانند مکانیک، الكترونيك. مكانيزاسيون و … در كشاورزى تلفيق و باعث جهش در آن شدند.

 

اينك در گام بعدى، فناورى اطلاعات(IT): فناورى هاى عملياتى(OT) و فناورى هاى مهندسى(ET) با هم تلفيق مى شوند و جهش ناگهانى ديگرى در كشاورزى هوشمند ايجاد مى كنند و تجهيزاتى كه بيش از اين به صورت مستقل و مكانيزه در مزرعه كار می كردند، IT كمك خواهد كرد كه شبكه اى از اين تجهيزات کشاورزی هوشمند شكل بگيرد. در اين شرايط است كه هزينه هاى سربار، سرشكن شده و وجود بانك هاى اطلاعاتى و ضبط و ربط سوابق مزرعه، يك نگاه جامع تر مديريتى ايجاد می كند؛متخصصان آینده کشاورزی اینجا هستند تا با تحليل داده ها و اطلاعات و نيز از طرفى با ييش بينى وقايع آينده و برنامه ريزى عملياتى مناسب، افزايش بهره ورى اتفاق افتد.

همانطور كه اشاره شد اين موضوع نياز دارد كه تخصص هاى جديدى به وجود بيايد.

براين اساس مانند تمام سال هاى گذشته وقتى كه يك مرز انقلاب صنعتى (صنعت کشاورزی) را طی می كرديم و از يك نسل فناورى به نسل دیگر میرفتیم عده زيادى بيكار شده كسب و كارهاى زيادی از بين رفته و در نقطه مقابل کشاورزی جدید براى افراد جديد موقعيت هاى شغلى ييش خواهد آمد و كسب و كارهاى نوظهور شكل خواهند گرفت و ثروت در بين افراد با توانمندى هاى جديد توزيع مى شود.

ييش بينى مى شود كه نتيجه نسل آينده فناورى، اين فعاليت ها و تخصص هاى همگرا باشد كه توضيح آن داده شد و بنابراين در آينده با متخصصان و تحصيل كرده هايى مواجه هستيم كه به «فناورى هاى همگرا» مى يردازند.

 

لزوم آمادگى مراكز علمى

اين موضوع طلب مى كند كه مراكز علمى، دانشگادها و مراكز تحقيقاتى، زير ساخت هاى مناسب را براى ايجاد اين رشته هاى همگرا ايجاد و شروع به فعاليت در اين زمينه نمايند تا در نسل هاى آينده بتوانند متخصصان به روز و كار آمدى را آموزش دهند.

البته اين موضوع نيازمند ترسيم نقشه راه است و بايد يك نقشه راه علمى و تحقيقاتى تدوين شود و در اين مسير رشته هاى مورد نياز را احصاء و شناسايى و افراد را در اين مسيرها هدايت كرد، تا زمينه پيشرفت كشاورزى در ايران كه كشاورزى هوشمند (کشاورزی هوشمند چیست) خواهد بود، فراهم آيد.

 

توانمندى در عرصه بين المللى

به گفته متخصصان آینده کشاورزی همچنین در رقابت با رقباى بين المللى نيز موضوع خدمات فنى و مهندسى به همين سمت خواهند رفت، يعنى اگر جشم انداز و برنامه درستى در اين زمينه ها نداشته باشيم، در آينده به اجبار و بايد اين خدمات فنى و مهندسى را خريدارى كنيم و چون اين خدمات از جنس «ارزش افزوده» اى هستند، هزينه هاى زيادى را به كشور تحميل خواهند كرد.

از سوى دیگر به نظر متخصصان آینده کشاورزی نيز اگر بتوانيم متخصصان به روز و كارآمدى در اين زمينه داشته باشيم، زمينه صادرات اين خدمات فنى و مهندسي كه بسيارى از محدوديت هاى ساير كالاهاى صادراتى را ندارند: براى ما فراهم خواهد شد و مزاياى فراوانى عايد كشور خواهد كرد.

* رئيس كارگوه تحول ديجيتال كشاورزى سازمان نظام صنفى رايانه


محصولات شرکت دانش بنیان پرتوتاپ رایان

برای دریافت اطلاعات بیشتر وارد شوید و فرم های زیر را تکمیل بفرمایید

مشاوره

ورود بیشتر بدانید

آموزش

ورود بیشتر بدانید

اشتراک گذاری / مقالات و اخبار دیگر