ثبت نام سامانه کارشناس کشاورزی رهبان

ریال۱۰.۰۰۰.۰۰۰

سامانه هوشمند رهبان

اولین پلتفرم هوشمند کشاورزی و باغبانی مبتنی بر فناوری های نوپدید در صنعت کشاورزی است.

برای ثبت نام و استفاده از سامانه از همین جا اقدام فرمایید