دستگاه پایش سلامت دام حسگرینو

ریال۵۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

حسگرینو به صورت قطعی تولید شیر را تا 25 درصد و سلامت دام را تا 50 % افزایش می دهد. این انقلابی در صنعت دامداری است که امروز در دسترس دامدار ایرانی است