هوشمند سازی کشاورزی

آبزی پروری هوشمند

سامانه جامع مدیریت آبزی پروری، گرمابی و سردابی مناسب برای انواع مزارع ماهی و میگو

ورود

هواشناسی هوشمند

سامانه جامع هواشناسی کشاورزی ، مناسب کشت و صنعت ها و مزارع متوسط و بزرگ

ورود

دامداری هوشمند

مدیریت دام و دامداری ، تشخیص فحلی، موقعیت مکانی ، رفتار سنجی و تحلیل سلامت

ورود

باغداری هوشمند

سامانه جامع باغداری ، توصیه های آبی ، مدیریت کود، سم ، نهاده ، و کارکنان

ورود

سنجش از دور

نظارت با ماهواره، پایش سوابق مزرعه ، رصد دائمی وضعیت آب و خاک و هوا

ورود