مسئولیت اجتماعی

پرتو تاپ رایان ، خود را نسبت به جامعه مسئول می داند و مجموعه وظایف و تعهداتی در جهت حفظ زیست، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، برای خود متصور است .مسئولیت اجتماعی شرکت‌،در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی پرتو تاپ رایان ، در تعریفی روشن‌تر این گونه بیان می گردد:“مسئولیت اجتماعی شرکت،فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد.

سرفصل حمایت های اجتماعی پرتوتاپ رایان که تا کنون انجام پذیرفته است:

 

. ارائه طرح ملی ایجاد شبکه خدمات فنی و مهندسی از طریق اشتغال بانوان ، با همکاری وزارت محترم تعاون ، کارو رفاه اجتماعی در ایجاد قریب به ۴۰۰ شغل در سراسر کشور

. حمایت از انجمن حمایت از خانواده زندانیان حمایت

. حمایت از رویدادهای کارآفرینی و استارتاپ ها در حوزه IT و محیط زیست

. حمایت از آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک استان البرز