هوشمند سازی کشاورزی

آبزی پروری هوشمند

مدیریت آبزی پروری هوشمند ، گرمابی و سردابی مناسب برای انواع مزارع ماهی و میگو

اطلاعات بیشتر

هواشناسی کشاورزی

هواشناسی هوشمند ، مناسب کشت و صنعت ها و مزارع متوسط و بزرگ

اطلاعات بیشتر

دامداری هوشمند

مدیریت دام و دامداری ، تشخیص فحلی، موقعیت مکانی ، رفتار سنجی و تحلیل سلامت

اطلاعات بیشتر

باغداری هوشمند

سامانه جامع باغداری هوشمند ، توصیه های آبی ، مدیریت کود، سم ، نهاده ، کارکنان

اطلاعات بیشتر

سنجش از دور

نظارت با ماهواره، پایش سوابق مزرعه ، رصد دائمی وضعیت آب و خاک و هوا

اطلاعات بیشتر